Новини проекту
Вітаємо з Міжнародним жіночим днем!
З Днем Соборності України!
Новорічні знижки!
Учням заборонено відвідувати школи з 8-го по 24-е січня 2021 року
РОЗПОЧАВ РОБОТУ TELEGRAM-БОТ!
Онлайн-тренінг «Використання платформи Е-SCHOOLS в освітньому процесі»
Голосування
Дистанційна освіта
Всього 0 чоловік
    

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Опис розділу: ДИРЕКТОР РАДА НВК МЕТОДИЧНА РАДА ШКОЛИ МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ РАДА ПРОФІЛАКТИКИ ШКІЛЬНА РОДИНА УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Файли розділу

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

.docx
10.6 Кб | Завантажено 22 вересня 2020 о 11:33 | Автор: Деревніцька Олена Михайлівна
Структура та органи управління закладом освіти Управління навчальним закладом здійснюється Відділом освіти Підволочиської селищної ради. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, який пройшов успішно атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України. Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора, педагогічних працівників здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори (конференція) що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: працівників навчального закладу - зборами трудового колективу; учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами; батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) загальноосвітнього навчального закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Директор навчального закладу: -здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; -організовує навчально-виховний процес; -забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні; -відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; - створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи; -забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; -підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; - забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; - призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками; - контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; -здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність; - розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами; -видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання; -за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу; -створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання; -несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної-ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор навчального закладу. Педагогічна рада розглядає питання: -удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу; -переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні; - підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; -морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників навчального закладу. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
URL-адреса файлу: https://content.e-schools.info/zherebky1967/library/ДИРЕКТОР.docx